Podmienky používania a reklamácie

Podmienky používania a reklamácie – ponuka, predaj a nákup vstupeniek prostredníctvom monodrama.sk

Používateľ Služby môže prostredníctvom Služby uskutočniť nákup vstupeniek na predstavenie, ktoré bolo ponúknuté (vložené) do Služby, pri ktorom používateľ Služby, ktorý ho ponúkol (vložil) do Služby, vyplnil (zvolil) ako kanál predaja vstupeniek monodrama.sk ticketing systém, a ktoré sú v danom okamihu ponúkané na predaj (t.j. dostupné) prostredníctvom nástrojov používania Služby (Aplikácie, stránok Služby).

Nákup vstupeniek prostredníctvom Služby môže používateľ Služby uskutočniť po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu (nie je to však podmienkou).

Pre uskutočnenie nákupu vstupenky (resp. vstupeniek) prostredníctvom Služby je používateľ Služby povinný: 

 1. prihlásiť sa do svojho Používateľského profilu, resp. vložiť platnú emailovú adresu, na ktorú mu bude vstupenka odoslaná
 2. vybrať predstavenie, o ktoré má záujem, a na ktoré možno nakúpiť vstupenky prostredníctvom monodrama.sk ticketing systému (pri takomto predstavení sa štandardne zobrazuje tlačítko „KÚPIŤ VSTUPENKY“ alebo „BUY TICKETS“);
 3. riadne sa oboznámiť s údajmi a podmienkami daného predstavenia a údajmi a podmienkami používateľa Služby, ktorý dané predstavenie ponúkol (vložil) do Služby;
 4. kliknutím na tlačítko „KÚPIŤ VSTUPENKY“ alebo „BUY TICKETS“ otvoriť elektronický formulár pre nákup vstupeniek (ďalej len „Nákupný formulár“);
 5. do Nákupného formulára vyplniť všetky požadované údaje (napr. výber sektora, počet kupovaných vstupeniek; rozsah požadovaných údajov sa môže líšiť, o.i. v závislosti od podmienok daného predstavenia);
 6. zvoliť si spôsob platby
 7. riadne sa oboznámiť s kúpnou cenou nakupovaných vstupeniek (vrátane prípadných ďalších poplatkov za transakciu, ktoré sú vždy viditeľne zobrazené pri cene vstupenky);
 8. riadne sa oboznámiť s týmito Podmienkami;
 9. kliknutím na tlačítko „KÚPIŤ VSTUPENKU“ alebo „BUY“ potvrdiť údaje a skutočnosti vyplnené do Nákupného formulára; a
 10. po kliknutí na tlačítko „KÚPIŤ VSTUPENKU“ alebo „BUY“ je používateľ Služby automaticky presmerovaný buď na stránky spoločnosti Tatra banka, a.s., na ktorých dokončí nákup vstupeniek, nakoľko samotná úhrada kúpnej ceny vstupeniek sa uskutočňuje prostredníctvom platobného mechanizmu – služby CardPay poskytovanej spoločnosťou Tatra banka, a.s., a to postupom a za podmienok ňou určených pre uskutočnenie úhrady (vyplnením požadovaných údajov a kliknutím na tlačítko „ZAPLATIŤ“ alebo „SUBMIT“), alebo na stránky PayPal, na ktorých dokončí nákup vstupeniek.

Nákup vstupeniek je úspešne uskutočnený úspešným vykonaním úhrady kúpnej ceny vstupeniek, t.j. úspešným prebehnutím platobnej transakcie prostredníctvom platobného mechanizmu – služby CardPay alebo PayPal a pripísaním kúpnej ceny vstupeniek na účet Prevádzkovateľa zapojený do platobného mechanizmu – služby CardPay alebo PayPal. V prípade akýchkoľvek komplikácií s úspešným uskutočnením nákupu vstupeniek je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese festival@monodrama.sk

O úspešnom uskutočnení nákupu vstupeniek je používateľ Služby bezodkladne informovaný a Prevádzkovateľ následne bezodkladne zabezpečí odoslanie a/alebo sprístupnenie zakúpených vstupeniek používateľovi Služby.

Po úspešnom uskutočnení nákupu vstupenky je zakúpená vstupenka bezodkladne poskytnutá používateľovi Služby, a to nasledovným spôsobom resp. v nasledovnej forme:

Ako tzv. „E-ticket“ – hometicket vstupenka je metóda distribúcie vstupeniek výhradne prostredníctvom e-mailovej adresy, na ktorú sa používateľovi Služby zašle elektronická vstupenka, a to bezodkladne po úspešnom uskutočnení jej nákupu. Vstupenku je následne potrebné vytlačiť na biely kancelársky hárok A4. Pre akceptovanie vstupenky je potrebné, aby každá vytlačená vstupenka obsahovala:

  • jasne čitateľný a úplný QR kód;
  • názov predstavenia, dátum predstavenia, čas začiatku predstavenia, miesto konania predstavenia, kúpnu cenu vstupenky a označenie zakúpeného miesta na predstavení;
  • číslo predaja; a
  • označenie a daňové údaje usporiadateľa predstavenia
  • ako tzv. „Mobilná vstupenka“ – mobilná vstupenka je dostupná bezodkladne po úspešnom uskutočnení nákupu vstupenky, a to v Používateľskom profile používateľa Služby, konkrétne v sekcii „Zakúpené vstupenky” alebo „PURCHASED TICKETS“.

Mobilná vstupenka obsahuje jasne čitateľný a úplný QR kód, názov predstavenia, dátum predstavenia, čas začiatku predstavenia, miesto konania predstavenia, kúpnu cenu vstupenky, označenie zakúpeného miesta na predstavení, číslo predaja a označenie a daňové údaje usporiadateľa predstavenia.

S mobilnou vstupenkou sa je možné preukázať pri vstupe na príslušné predstavenie. Na otvorenie mobilnej vstupenky je potrebné internetové pripojenie, preto odporúčame pred vstupom na predstavenie overiť internetové pripojenie v mieste predstavenia, načítať mobilnú vstupenku vopred, prípadne využiť formu hometicket vstupenky.

Každú vstupenku na predstavenie možno vždy využiť len jeden krát, bez ohľadu na to, v koľkých formách je používateľovi Služby ako kupujúcemu poskytnutá (resp. sprístupnená, napr. ako hometicket vstupenka a mobilná vstupenka). Akékoľvek neoprávnené nakladanie s vstupenkami zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih.

Ak sa po uskutočnení nákupu vstupenky (resp. vstupeniek) uskutoční zmena údaja o predstavení, ktorá bude spočívať:

 1. v zmene miesta konania predstavenia; alebo
 2. v zmene termínu konania predstavenia; alebo
 3. v zmene obsahu predstavenia (t.j. v zmene účinkujúceho, ak má na predstavení vystupovať jeden účinkujúci – interpret, napr. divadlo; alebo aspoň 1/3 účinkujúcich, ak má na predstavení vystupovať viacero účinkujúcich – interpretov, napr. divadiel); alebo
 4. v zrušení predstavenia;

používateľ Služby, ktorý uskutočnil nákup vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie cez monodrama.sk ticketing systém pred uskutočnením takejto zmeny údaja o predstavení (ktorejkoľvek zmeny podľa písmena a) až d) vyššie), je oprávnený (nie však povinný) na odstúpenie od zmluvy s používateľom Služby, ktorý dané predstavenie ponúkol (vložil) do Služby a vyplnil (zvolil) ako kanál predaja vstupeniek na dané predstavenie monodrama.sk ticketing systém, ktorá vznikla nákupom vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie cez monodrama.sk ticketing systém a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky (resp. vstupeniek) na dané predstavenie, ktorú uhradil prostredníctvom monodrama.sk ticketing systému.

Používateľ Služby, ktorý dané predstavenie ponúkol (vložil) do Služby a vyplnil (zvolil) ako kanál predaja vstupeniek na dané predstavenie monodrama.sk ticketing systém, je povinný každú zmenu údaja o predstavení podľa bodu III.5.3.6.1 písmena a) až d) týchto Podmienok oznámiť Prevádzkovateľovi, a to pred jej uskutočnením, najneskôr však do 1 hodiny od jej uskutočnenia, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu festival@monodrama.sk

Prevádzkovateľ túto zmenu následne oznámi všetkým používateľom Služby, ktorí prostredníctvom monodrama.sk ticketing systému uskutočnili nákup vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie, ktorého sa zmena týka, a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú títo používatelia Služby vyplnili, poskytli alebo sprístupnili do Služby, najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia o zmene od používateľa Služby podľa predchádzajúcej vety.

Používateľ Služby, ktorý uskutočnil nákup vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie cez monodrama.sk ticketing systém pred uskutočnením zmeny údaja o predstavení podľa bodu 7.písmena a) až d) týchto Podmienok, môže oprávnenie na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky (resp. vstupeniek) podľa bodu 7. týchto Podmienok uplatniť do 48 hodín od zaslania oznámenia o takejto zmene Prevádzkovateľom podľa bodu 8. týchto Podmienok, a to e-mailom obsahujúcim uplatnenie tohto oprávnenia doručeným na e-mailovú adresu festival@monodrama.sk do 48 hodín od zaslania oznámenia o takejto zmene Prevádzkovateľom podľa bodu 8. týchto Podmienok. Po uplynutí tejto lehoty oprávnenie na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky (resp. vstupeniek) podľa bodu 7. a súv. týchto Podmienok v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. E-mail používateľa Služby obsahujúci uplatnenie oprávnenia na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky (resp. vstupeniek) podľa bodu 7. a súv. týchto Podmienok musí okrem iného obsahovať:

 1. identifikáciu Užívateľského konta a Používateľského profilu používateľa Služby, ktorý oprávnenie uplatňuje; prípadne e-mailovú adresu, na ktorú vstupenku zakúpil
 2. jeho kontaktný e-mail pre riešenie tejto veci; a
 3. identifikačné číslo vstupenky (resp. všetkých vstupeniek) voči ktorej (resp. ktorým) oprávnenie na odstúpenie od zmluvy uplatňuje.
 4. Používateľ Služby, ktorý uplatnil oprávnenie na odstúpenie od zmluvy, a ktorému bola vrátená kúpna cena vstupenky (resp. vstupeniek) podľa bodu 7.a súv. týchto Podmienok, nie je oprávnený využiť vstupenku (resp. žiadnu zo vstupeniek) voči ktorej (resp. ktorým) bolo oprávnenie na odstúpenie od zmluvy uplatnené a kúpna cena vrátená, a to akýmkoľvek spôsobom bez obmedzenia (najmä, avšak nielen, účasťou na predstavení, predajom, darovaním alebo akýmkoľvek iným prevodom vstupenky (resp. vstupeniek) akejkoľvek tretej osobe a pod.). Akékoľvek neoprávnené nakladanie s vstupenkami zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih.
 5. Používateľ Služby ako kupujúci berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že odstúpenie od zmluvy, ktorá vznikla nákupom vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie cez monodrama.sk ticketing systém, z iného dôvodu ako z dôvodu výslovne uvedeného v bode 7.týchto Podmienok, nie je možné. Predstavenia sú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ:
Kolomaž, združenie pre súčasné umenie
M. Turkovej 30, 91101 Trenčín
IČO: 36127884
DIČ: 2021629181

V Trenčíne, dňa 10.7.2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!